Květen 3, 2018

Pravidla použití

Hledáme fotky! Podívejte se na seznam hledaných fotek a kdo ví, třeba máte něco, co by se nám líbilo.
Vítej na nahrávacím webu pro skautskou interní fotobanku! Pomocí tohoto nástroje můžeš jednoduše zaslat fotografie či videa pro interní i externí použití skautskému komunikačnímu týmu. Prosíme, přečti si pravidla tohoto nástroje i fotografií, neboť nahráváním fotografií s těmito pravidly souhlasíš. Děkujeme! Pravidla použití webu Pravidla použití fotobanky

Pravidla použití webu

1) K čemu nástroj a fotografie slouží

Tento nahrávací nástroj zjednodušuje komunikaci mezi skautským komunikačním týmem (spravujícím komunikaci s médii, sociální sítě, interní komunikaci či třeba propagační materiály na ústřední úrovni) a autory fotografií. Díky tomu lze sbírat fotografie pro propagaci Junáka – českého skauta (a skautských aktivit obecně) prováděnou např. skrze výše uvedené kanály. Tento nástroj neslouží jako prostor pro osobní zálohování fotografií! Pro neomezený prostor na uložení fotografií a další výhody doporučujeme založení skautského Google účtu.

2) Kam se fotografie nahrávají

Fotobanka, do které se tyto fotografie nahrávají, slouží skautskému komunikačnímu týmu, dalším ústředním orgánům (vč. redakcí skautských časopisů či grafikům) i třetím stranám – médiím. Fotobanka není veřejně přístupná, přístup do ní mají ústřední orgány pouze na vyžádání. Výjimku tvoří Flickr účet Junáka – českého skauta, který je přístupný veřejně a slouží jako úložiště fotografií pro média, tedy jako úložiště velmi omezeného množství protříděných fotografií s jasně uvedenými autory. Fotografie nahrané tímto webem nejsou primárně určeny k dalšímu použití skautskou veřejností; výjimku tvoří např. sdílené příspěvky, zakoupené plakáty, fotografie v grafických šablonách a jiné materiály ošetřené tak, aby původní fotografie nebylo jednoduché uložit a použít jinde a bez vědomí autora (např. tisk, ořez fotografie přesně na rozměr aj.). Fotografie na Flickru jsou určeny pouze pro média; jejich stažení je naopak žádoucí.

3) Nahrávání fotografií

Nahrávat fotografie lze pouze po přihlášení do skautISu. Po přihlášení získává uživatel přístup k nahrávacímu nástroji, ve kterém má automaticky vytvořenou vlastní soukromou složku. Ta je pojmenována jeho uživatelským jménem a platnou e-mailovou adresou. Díky tomu lze v případě potřeby kontaktovat osobu nahrávající fotografie. Nahráním materiálů souhlasíte s pravidly použití fotografií v rámci interní fotobanky Junáka – českého skauta. Před nahráním audiovizuálních materiálů se hlavně přesvědčete, že:
 1. Fotografie mají vyplněná EXIF data (jméno autora, datum, případně akce).
 2. Poskytnout fotografie opravdu můžete, tedy (a) jste autory těchto fotografií nebo (b) je autor těchto fotografií srozuměný s umístěním do skautské fotobanky včetně pravidel použití fotografií.
Nahráním fotek oba tyto body potvrzujete. V případě nevyplnění EXIF dat bude nahrávající osoba kontaktována. Pokud dojde k napadení použití fotografií autorem fotografií, osoba nahrávající fotografie přebírá za tuto chybu plnou zodpovědnost. Nahrát do složky lze jakýkoli formát souboru a také lze vytvářet nové podsložky. Maximální velikost jednoho souboru je 2 TB. Doporučujeme vytvořit pro jednotlivé případy/akce podsložky či nahrávat celé složky fotografií. Aby byla zajištěna přehlednost nahraných fotografií, nahrané soubory nelze po nahrání stáhnout/upravit/smazat! To však neznamená, že jednou nahrané fotografie už jsou navždy součástí fotobanky: v souladu s pravidly je možné o smazání z fotobanky požádat správce fotobanky.

4) Kontaktování autorů fotografií

Nahráním fotografií souhlasíte s občasným kontaktováním ze strany komunikačního týmu Junáka – českého skauta; např. v případě urgentní poptávky konkrétních fotografií či v případě hledání fotografů na nadcházející akce. Kontakt může proběhnout skrze kontaktní informace zadané ve skautISu.

5) Třídění fotografií

Ne každá nahraná fotka opravdu skončí ve fotobance. Třídění fotografií mají na starosti správci fotobanky; ti nahrané fotografie zkopírují, protřídí a zkontrolují EXIF data. Následně dojde k jejich uložení na interní fotobanku a/nebo na veřejný Flickr účet. Pro zajištění kontroly nad již nahranými fotkami zůstávají nahrané soubory na složce fotografa.

6) Odstranění fotografií z fotobanky

Pro odstranění fotografií z fotobanky kontaktujte správce fotobanky (skautský komunikační tým). Odesláním e-mailu běží lhůta na odstranění, lhůtu na odstranění upravují pravidla použití fotobanky. Odstranění fotografií doprovází potvrzení správcem fotobanky.

Pravidla použití fotografií

1) Základní pravidla

 1. Tato pravidla se vztahují na fotobanku Junáka – českého skauta (dále jen “fotobanka”). Fotobankou se rozumí interní databáze fotografií na Google Drive a databáze pro média na Flickru.
 2. Databáze fotografií na Google Drive je přístupná pouze na základě vyžádání správce fotobanky. Práva pro přístup do jednotlivých složek jsou omezena pozváním správcem fotobanky.
  1. Správcem fotobanky se rozumí skautský komunikační tým (komunikace@skaut.cz).
  2. Požádat o přístup do fotobanky mohou
   1. Zaměstnanci kanceláře ústředí
   2. Zaměstnanci TDC
   3. Pořadatelé ústředních akcí
   4. Organizátoři ústředních projektů
  3. Schválením přístupu do fotobanky správcem se žádající stává uživatelem fotobanky.
 3. Tato pravidla jsou určena pro všechny fotografy a uživatele fotobanky bez výjimky.
  1. Fotograf souhlasí s těmito podmínkami nahráním svých fotografií prostřednictvím nahrávacího nástroje.
  2. Všichni uživatelé fotobanky se schválením přístupů zavazují k dodržení těchto pravidel.

2) Nahrávání fotografií do fotobanky

 1. Fotografie mohou být do fotobanky přidány pouze na základě nahrání fotografií prostřednictvím webového nahrávacího nástroje (foto.skaut.cz).
  1. Nahrávat fotografie je možné pouze po přihlášení přes skautIS.
  2. Nahrát fotografie mohou pouze autoři fotografií, resp. lidé s povolením nahrát fotografie.
  3. Nahráním fotografií nahrávající souhlasí s těmito pravidly i s pravidly použití nahrávacího webu.
 2. Každý nahrávající (resp. každý skautIS účet) automaticky získá vlastní soukromou složku.
  1. V této složce jsou všechny jeho nahrané fotografie.
  2. V rámci této složky není možné upravovat/stahovat/přesouvat/mazat nahrané soubory. Doporučuje se proto nahrávat celé, již připravené složky.
  3. O smazání nahraných souborů je možné požádat správce fotobanky.
 3. Fotografům je výrazně doporučeno ukládat kontaktní údaje do EXIF metadat u každé fotografie.
  1. Kontaktní údaje se ukládají do EXIF metadat do pole označeného jako Autor (Zoner Photo Studio) nebo jako Podtitulek (Xn View) ve formátu “Jméno Příjmení – Přezdívka”.
  2. V případě nevyplnění EXIF dat do fotografií bude nahrávající osoba kontaktována k upřesnění autora fotografií.
 4. Na fotografiích nesmí být lidé, kteří v přihlášce do Junáka – českého skauta vyslovili nesouhlas s pořizováním dokumentace.
  1. V případě fotografií, u kterých toto nelze fotografem zaručit (tedy zcela jistě jakékoli mimoodílové focení, např. okresní/krajské/celostátní/mezinárodní akce apod.), připadá zodpovědnost na správce fotobanky.
  2. V případě upozornění na použití fotografie s takovou osobou (či více osobami) je správce fotobanky povinen fotografii neprodleně odstranit z fotobanky.
 5. Zároveň však autor poskytuje fotografie bez Model Release a Property Release. V případě, že konkrétní použití fotografie vyžaduje Model Release nebo Property Release, je uživatel fotobanky povinen toto zajistit.
  1. Model Release se rozumí smlouva mezi fotografem a focenou osobou, resp. povolení focené osoby k použití fotografií.
  2. Property Release se rozumí smlouva mezi fotografem a majitelem foceného předmětu, resp. povolení majitele k použití fotografií foceného předmětu.
 6. K přidávání fotografií je oprávněn pouze správce fotobanky.
 7. Správce fotobanky není povinen umístit do fotobanky jakoukoli nahranou fotografii.
  1. Po nahrání fotografií dochází k třídění fotografií mimo složku nahrávajícího.
  2. Následně jsou vybrané fotografie nahrány do fotobanky.
 8. U každé fotografie ve fotobance musí být připojeno jméno autora.
  1. Pokud není u fotografie jméno autora, je povinností uživatele kontaktovat správce fotobanky.
  2. Povinností správce fotobanky je jméno autora na něj doplnit.

3) Fotografie mimo fotobanku

 1. Ve výjimečných případech je možné přidat do fotobanky i fotografie nenahrané skrze webový nástroj.
  1. Např. v případě předání fotografií na fyzickém nosiči.
  2. Stále však platí, že k přidávání fotografií je oprávněn pouze správce fotobanky.
 2. Fotografie, které mají povolené pouze konkrétní použití (např. výroční zpráva), do fotobanky nepatří a je nutné je uchovávat zcela mimo licencované fotografie.
  1. K uchovávání těchto fotografií doporučujeme používat patřičně označenou složku v podsložce “Bez licence”.
  2. Pro možnost dalšího kontaktu je doporučeno přiložit k fotografiím kontakt na autora.
  3. V případě plánovaného použití fotografie pro jiný účel je uživatel povinen kontaktovat autora fotografie s žádostí o povolení k dalšímu použití.

4) Použití fotografií

 1. Fotografie ve fotobance slouží k propagaci aktivit Junáka – českého skauta, resp. skautingu a to v externí i interní komunikaci.
 2. Fotografie ve fotobance nejsou určeny k dalšímu použití skautskou veřejností.
  1. Je ale možné, že se tyto fotografie objeví i v materiálech, které mohou členové Junáka – českého skauta dále používat a přetvářet; jde např. o šablony Skautského vizuálního stylu. Tyto materiály jsou v rámci možností ošetřeny tak, aby z nich nebylo možné fotografie jednoduše vyjmout a autoři fotografií jsou uvedeni v doprovodných materiálech (články na Křižovatce, příspěvky na sociálních sítích aj.).
 3. Fotografie ve fotobance lze použít kdykoli, a to bez předchozí domluvy s autorem.
 4. Fotografie ve fotobance lze kompozičně upravit bez předchozí domluvy s autorem, tzn. například použít výřez fotografie nebo vytvořit koláž.
 5. Jméno autora musí být uvedeno…
  1. Ve skautských časopisech
  2. Na skautských webech (pod článkem/v popisu fotografie)
  3. Na sociálních sítích
   1. V galeriích: autor je uvedený u každé fotografie (a obvykle i v samotném příspěvku)
   2. V jednotlivých příspěvcích: pokud je fotografie nosným sdělením
  4. Na propagačních materiálech s tiráží
   1. Např. v brožurách nebo ve výroční zprávě
  5. V materiálech třetích stran
   1. Např. články v médiích
 6. Jméno autora fotografie nemusí být nutně uvedeno…
  1. Na sociálních sítích u jednotlivých příspěvků
   1. Tedy zejména v případech, kdy fotografie není nosným sdělením
  2. Pokud to samotná aplikace neumožňuje
   1. Z důvodu většího množství použitých fotografií: např. koláže na sociálních sítích a plakátech
   2. Z důvodu místa: malé formáty, jako je např. členská karta
   3. Z důvodu estetiky: např. plakáty
   4. Z technického důvodu: např. záhlaví/banner webu
  3. Pokud se jedná o historickou fotografii a není možné autora dohledat.
 7. V případě použití fotografie v materiálu třetí strany je uživatel (resp. správce fotobanky) povinen vyžadovat uveřejnění jména autora.
  1. Média budou žádána o uvádění celých jmen autorů.
  2. Fotografie budou třetí straně poskytována pouze za účelem informování o činnosti Junáka – českého skauta a jeho propagaci.
  3. Pokud nebude jméno zveřejněno i přes vyžádání, má fotograf právo požadovat odškodnění od třetí strany (média). V takovém případě správce fotobanky na vyžádání sdělí kontakt na médium, resp. konkrétního redaktora, který fotografii použil, pokud je známo.
  4. Díky uvedení jména autora v databázi na Flickru je možné požadovat odškodnění od třetí strany i v případě, že si samo médium fotografii vybralo.
 8. V případě porušení pravidel v rámci skautských médií je fotografům doporučeno kontaktovat správce fotobanky a upozornit ono médium.
  1. Toto pochybení bude obratem řešeno správcem fotobanky a fotograf bude o řešení informován.

5) Odstranění fotografií z fotobanky

 1. V případě, že se autor fotografie rozhodne ukončit svůj souhlas s používáním fotografii ve fotobance, informuje písemně (emailem) správce fotobanky.
  1. Správce fotobanky vymaže fotografie autora do 60 dní od obdržení emailu.
  2. Odstranění fotografií bude autorovi potvrzeno správcem fotobanky.
  3. Po této době nebude Junák – český skaut fotografie autora používat, ani je poskytovat třetí straně.

6) Kontaktování fotografů

 1. Souhlasem s těmito pravidly fotografové souhlasí s uložením svých kontaktních údajů (jména, příjmení, e-mailu a telefonního čísla dostupného ve skautISu) centrálně v interním seznamu fotografů. Tento seznam je přístupný pouze správcům fotobanky.
  1. Kontakt na konkrétního fotografa je uživatelům fotobanky zaslán na vyžádání, pokud je žádost dostatečně odůvodněná.
 2. Nahrání fotografií je zároveň souhlasem s občasným kontaktováním ze strany komunikačního týmu Junáka – českého skauta; např. v případě urgentní poptávky konkrétních fotografií, upozornění na budoucí události či v případě hledání fotografů na nadcházející akce.

7) Změna pravidel

 1. Skautský komunikační tým si vyhrazuje právo úpravy pravidel používání fotobanky.
 2. V případě, že dojde k zásadní změně pravidel (např. změna situací, ve kterých není třeba uvádět jméno autora či způsob přístupu k fotobance), je správce fotobanky povinen informovat autory fotografií i uživatele fotobanky o této změně a jejím rozsahu.
  1. Autoři fotografií mohou na základě této změny zažádat o odstranění fotografií dle bodu 5.
V případě, že dojde ke změnám nezatěžujícím autory fotografií či uživatele fotobanky (např. slovosled nebo změny postupu třídění), není správce fotobanky povinen informovat autory fotografií ani uživatele fotobanky. Kontaktovat správce fotobanky